fbpx

Algemene voorwaarden

HVNA > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Toelating

 1. Iedereen kan als student worden toegelaten tot de 4 jarige HVNA-Opleiding Natuurgeneeskunde mits hij/zij voldoet aan de toelatingseisen.
 2. De toelatingseisen zijn:
  • Havodiploma of gelijkwaardig (bij voorkeur) met biologie en scheikunde
  • Vwo-diploma (bij voorkeur) met biologie en scheikunde
  • Eerdere hbo-opleiding/mbo 4-opleiding
  • Passieve kennis van de Engelse taal, aangezien er ook gebruik wordt gemaakt van literatuur in het Engels.
 3. Voldoet de student niet aan bovenstaande toelatingseisen, dan is er de mogelijkheid een 21+ toets te maken.
 4. Wanneer de student te weinig kennis van scheikunde heeft, is het raadzaam deel te nemen aan vier lesblokken scheikunde waarin de basisbegrippen aan de orde komen die noodzakelijk zijn voor m.n. anatomie/fysiologie. De scheikundedag wordt op een woensdag of vrijdag gepland, een week voor de start van de opleiding.
 5. Met iedere aangemelde student zal een oriënterend gesprek gehouden worden, waarna gezamenlijk met de student de beslissing genomen wordt de opleiding al dan niet te starten.
 6. Indien een student van één van de andere in Nederland gevestigde natuurgeneeskunde opleidingen zijn studie aan HVNA-Opleidingen wenst voort te zetten, zal in overleg met de directie bepaald worden in welk jaar de student kan instromen en welke eventuele vrijstellingen gelden.

2.Toelating 1 of 2 jarige opleiding

 1. Iedereen kan als student worden toegelaten tot de 1 of 2 jarige HVNA-Opleidingen, mits hij/zij voldoet aan de toelatingseisen.
 2. De toelatingseisen zijn:
  1. Eerdere hbo- (para) medische opleiding, of complementaire opleiding op hbo niveau.
  2. Passieve kennis van de Engelse taal, aangezien er ook gebruik wordt gemaakt van literatuur in het Engels.
 3. Bij vragen of twijfel is er de mogelijkheid tot een oriënterend gesprek.

3. Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelden gebeurt door middel van het invullen van het aanmeldformulier op de website.
 2. Nadat de aanmelding is ontvangen en het formulier correct is ingevuld, ontvangt de kandidaat per mail de bevestiging van inschrijving en aanvullende relevante informatie. Met het verschijnen van die bevestiging in combinatie met het digitaal aanvinken van het akkoord gaan met de algemene voorwaarden is de inschrijving definitief. Een nota met de kosten volgt daarna zo snel mogelijk.
 3. Wanneer de student eenmaal is ingeschreven, wordt de inschrijving jaarlijks aan het eind van het collegejaar stilzwijgend verlengd, tenzij de student voor 1 juli schriftelijk in een aan de directie gerichte brief aangeeft de opleiding te willen beëindigen òf een pauzejaar te willen inlassen óf in het geval de directie besluit tot beëindiging van de inschrijving.

4.Annulering en wijzigingen

 1. Na inschrijving heeft de student 14 dagen bedenktijd om zijn/haar inschrijving te annuleren. Het eventueel betaalde studiegeld wordt volledig gerestitueerd.
 2. De directie behoudt zich het recht voor bij eventuele onvoldoende belangstelling het collegejaar geen doorgang te laten vinden of te verplaatsen. Ingeschreven studenten worden hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

5.Studiegeld

 1. Het studiegeld van de 4 jarige opleiding bestaat uit:
  • eenmalig inschrijfgeld
  • jaarlijks collegegeld
  • stagekosten
  • kosten voortgangsgesprek
  • kosten van het jaarlijks verplichte praktijkweekend
  • aanschaf van verplichte literatuur en syllabi
  • kosten voor onbeperkt gebruik van koffie/thee/soep tijdens collegedagen.
 2. Het studiegeld van de 1 en 2 jarige opleiding bestaat uit:
  • eenmalig inschrijfgeld
  • jaarlijks collegegeld
  • stagekosten, indien van toepassing
  • aanschaf van verplichte literatuur en syllabi
  • kosten voor onbeperkt gebruik van koffie/thee tijdens collegedagen.
 3. De hoogte van het studiegeld wordt jaarlijks uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het nieuwe collegejaar vastgesteld en gecommuniceerd.
 4. In geval van overmacht zal de HVNA er alles aan doen om colleges door te laten gaan. Eventueel worden colleges ingehaald op de vooraf vastgestelde inhaaldagen.

6.Betaling van het studiegeld

 1. Het bedrag dient uiterlijk voor aanvang van het collegejaar, uiterlijk voor 15 augustus, op de bankrekening van de opleiding bijgeschreven te zijn.
 2. Op verzoek is het mogelijk om het studiegeld in 3 termijnen (sept, dec, mrt) te betalen. Hiervoor kan de student een schriftelijk verzoek indienen bij het secretariaat van de opleiding.
 3. Indien de student niet kan voldoen aan de betalingsverplichting dient hij/zij contact op te nemen met het secretariaat om tot een regeling te komen.
 4. De student dient zelf zorg te dragen voor de aanschaf van de verplichte studieboeken.
 5. Eventuele syllabi, readers en door de opleiding geleverde boeken zullen op de eerste collegedag bij het secretariaat afgehaald kunnen worden. Er zal daarvoor een aparte nota geschreven worden.

7.Inschrijvingsduur en verlenging

 1. De duur van de inschrijving geldt voor één studiejaar. De inschrijving vangt aan op de eerste dag van de maand dat het studiejaar begint. Het begin van het studiejaar is meestal de eerste zaterdag in september.
 2. Wanneer de student ingeschreven staat, wordt de inschrijving jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij hij/zij voor het begin van het nieuwe collegejaar (vóór 1 juli) schriftelijk in een aan de directie gerichte brief aangeeft de opleiding te willen beëindigen óf wanneer de directie besluit tot beëindiging van de inschrijving.

8.Rechten van de student

De inschrijving geeft de student recht om voor het geldende studiejaar:

 1. De colleges bij te wonen.
 2. Het studiemateriaal te ontvangen bij de behorende colleges (tegen door de directie vastgestelde vergoeding).
 3. Gebruik te maken van voorzieningen die voor studenten binnen de opleiding getroffen zijn.
 4. Gebruik te maken van de door de opleiding ter beschikking gestelde emailadres en Sharepoint voor studenten en docenten.

9.Geheimhouding en privacy

 1. Alle door de (aankomend) student gegeven informatie wordt vertrouwelijk door de HVNA, haar medewerkers en docenten behandeld. Persoonsgegevens zullen uitsluitend voor activiteiten van de HVNA gebruikt worden behoudens in het geval dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of een rechterlijke instantie, de politie of arbitragecommissie om die gegevens verzoekt.
 2. De student is verplicht om de door de HVNA, haar medewerkers, docenten, medestudenten en (stage)patiënten gegeven informatie geheim te houden en niet over te dragen aan derden.
 3. Het is niet toegestaan de inhoud van door de HVNA verstrekte lesmateriaal, adviezen of andere informatie te verstrekken aan derden.

10.Vrijstelling van aansprakelijkheid

 1. De opleiding, de directie en docenten zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan goederen van de studenten, lichamelijk letsel en dergelijke, opgelopen gedurende het verblijf in of om de door de opleiding gehuurde gebouwen.
 2. Het betreden van het terrein en het gebouw gebeurt geheel op eigen risico.

11.Tijdelijke onderbreking van de studie

 1. De student kan een schriftelijk verzoek indienen gericht aan de directie om de studie tijdelijk te onderbreken. De directie zal de student schriftelijk op de hoogte brengen van haar besluit dat verzoek in te willigen of niet. Indien het verzoek niet wordt ingewilligd, staat het de student vrij de studie voort te zetten of de opleiding te verlaten.
 2. Indien de directie de student heeft gemeld dat er vanuit de opleiding de eis is dat de student de opleiding tijdelijk onderbreekt, staat het de student niet vrij de studie voort te zetten. De student kan de tijdelijke stop accepteren of de inschrijving beëindigen.
 3. Bij eventueel bezwaar tegen de besluiten kan de student binnen 14 dagen een bezwaar indienen bij de directie. De directie laat schriftelijk haar besluit weten. Hiertegen is geen beroep meer mogelijk.
 4. Bij onderbreking van het studiejaar wordt het reeds betaalde collegegeld gereserveerd en weer vrijgegeven bij voortzetting van de studie.

12.Restitutie van het collegegeld

Gehele of gedeeltelijke restitutie van het collegegeld is niet mogelijk.

13.Auteursrecht en eigendomsrecht

 1. Het kopiëren of anderszins vermenigvuldigen dan wel elektronisch of digitaal vastleggen van studiemateriaal van de HVNA is voorbehouden aan de opleiding.
 2. Voor zover het materiaal betreft dat door een docent of oud-docent is geschreven ten bate van de opleiding, rust het auteurs- en eigendomsrecht bij de auteur en het recht op gebruik en vermenigvuldiging bij de opleiding.
 3. Studenten mogen studiemateriaal, gekregen of aangeschaft, behouden.
 4. Bij de aanvang van het schooljaar worden de syllabi door de betreffende docenten beschikbaar gesteld en een nota ervan door het secretariaat gestuurd. De student is verplicht tot aanschaf en betaling van deze syllabi.

14.Vrijstellingen

 1. Een student kan op grond van vooropleiding en ervaring een verzoek tot vrijstelling indienen bij de directie voor aanwezigheid bij colleges en/of het maken van tentamens voor de betreffende vakken.
 2. Het verzoek moet onderbouwd zijn met materiaal waaruit de competentie op betreffend gebied blijkt door middel van diploma’s, gevolgde opleidingen, overzicht van behandelde literatuur e.d. Het verzoek wordt beoordeeld door de examencommissie.
 3. De directie kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Bij gedeeltelijke vrijstelling kan een onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld aanwezigheid bij colleges en het maken van tentamens.
 4. De directie besluit binnen vier weken op voorspraak met de examencommissie en antwoordt de student schriftelijk op het verzoek tot vrijstelling.
 5. Het besluit van de directie is bindend.