HBO niveau Homeopathische middelen Hbo-niveau Middelen zelf maken

HBO niveau

Schrijf je in voor de open dagen

Lees meer...

Homeopathische middelen

Hbo-niveau

Middelen zelf maken

Klassieke homeopathie

In onze 5-jarige deeltijd opleiding, 31 zaterdagen jaarlijks, word je opgeleid tot een zelfstandig werkend klassiek homeopaat. Je behandelt patiënten van jong tot oud in je praktijk met uiteenlopende acute en chronische klachten op lichamelijk en psychisch niveau.

Door je opleiding ben je in staat klachten en symptomen doeltreffend te behandelen. Doordat je de klachten in een bredere context ziet leer je de oorzaak van ziekte te doorzien en mee te nemen in de behandeling. Je neemt de gehele constitutie van de individuele patiënt als uitgangspunt. Je weet dat het onderdrukken van symptomen niet leidt tot genezing.

Je leert acute en chronische klachten op een snelle, zachte en duurzame wijze te behandelen. Je patiënten merken op deze manier een gezondheidswinst samen met het verdwijnen van de klachten. Je beoordeelt dit op een toegenomen vitaliteit, meer innerlijke balans, levensvreugde en creativiteit.

De volgende vakken vormen de ruggengraat van de opleiding:

  • Filosofie en theorie van de homeopathie
  • Methodiek
  • Materica Medica
  • Het Repertorium
  • Chronische ziekteleer

Filosofie en theorie

De HvNA is de enige opleiding in Nederland die het vak in een 5-jarig methodisch traject aanbiedt. Zo leer je stapsgewijs tot een volwaardige homeopathische  behandeling te komen. Dit geeft je houvast, zelfvertrouwen en een duidelijke professionele identiteit. Je medische en homeopathische vaardigheden zijn met persoonlijke therapeutische kwaliteiten verbonden geraakt.

De HvNA is de opleiding met een unieke therapeutische training, vormgegeven binnen de methodiek van het vak. Alle aspecten van het therapeutschap komen integraal tot ontwikkeling.

Gedurende je opleiding monitor je met behulp van een portfolio een overzicht van je individuele ontwikkeling en leerweg.

Het onderwijs in de homeopathie is sterk praktijk georiënteerd. In de colleges wordt er veel met casuïstiek gewerkt. Ook worden er al stages gevolgd vanaf het 2e studiejaar. De theorie wordt zoveel mogelijk aan de praktijk geïntroduceerd.

Organon

Samuel Hahnemann heeft in zijn Organon heel precies de uitgangspunten en methode achter de klassieke homeopathie beschreven. De HvNA vindt deze uitgangspunten erg belangrijk en heeft ze als theoretische en methodische basis van het vak uitgewerkt. Daarmee sluiten we aan bij een wereldwijde standaard waardoor wij meedoen binnen de mondiale ontwikkelingen. De hogeschool organiseert naast haar basisopleiding geregeld internationale seminars met gerenommeerde homeopaten vanuit het vakgebied.

In de ‘Colleges Organon’ staat je theoretische vorming centraal. Je komt beslagen ten ijs kunt en je weet hoe je bent gepositioneerd ten opzichte van je colegae binnen-en buiten de reguliere geneeskunde. Een belangrijk speerpunt van de HvNA is dat we de eigen vakmatige identiteit willen behouden én een bijdrage willen leveren aan de zorg als geheel.

 

Methodiek

De HvNA heeft een eigen didactische methode ontwikkeld om het vak over te dragen. Je leert de uitgangspunten van de homeopathie, zoals Samuel Hahnemann deze heeft beschreven, te koppelen aan  moderne inzichten.

De methodiek leert je ook om alle ‘losse onderdelen’ van het vak tot een beroep te integreren. Hiermee ontstaat er een gedegen en overzichtelijke leerweg. Als aankomend klassiek homeopaat krijg je een stevige basis aangeboden waardoor je tot een  efficiënte en weldadige therapie kunt komen.

Uitzonderlijk binnen de HvNA is dat de therapeutische training niet slechts toegevoegd wordt, maar integraal gekoppeld is aan de methode van het vak. Naarmate je de methode beter leert te doorgronden en toe te passen, groei je meer en meer in het beroep van klassiek homeopaat. Na vijf jaar ben je in staat om geheel zelfstandig en als eerstelijnszorgverlener volwaardig klachten en ziekten te behandelen.

Materia Medica

Een Materia Medica is een beschrijving van de werking van homeopathische geneesmiddelen. Elk homeopathisch middel heeft unieke eigenschappen en vormt een authentiek beeld. In de colleges Materia Medica doe je kennis en inzicht op van meer dan 300 homeopathische geneesmiddelen.

pulsatillaDe middelen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit de natuur. Je kunt denken aan middelen gemaakt van planten, dieren en mineralen. Voorbeelden zijn Pulsatilla, het Wildemanskruid en Sepia, de inkt van een inktvissoort. In tegenstelling tot fyto(kruiden)therapie worden de grondstoffen speciaal bewerkt door ze te verdunnen en te schudden. Deze bereiding wordt potentiëren genoemd.

Het Repertorium

Het Repertorium is de tegenhanger van de Materia Medica. In een overzichtelijke vorm zijn de symptomen van alle homeopathische geneesmiddelen systematisch gerangschikt. Je kunt het repertorium zien als een bijzonder omvangrijke index van klachten. Door het leren kennen en gebruiken van deze index wordt het vaststellen van het te kiezen homeopathisch middel sterk vergemakkelijkt. Het repertorium heeft een eigen ‘taal’ en in de loop van de opleiding tot homeopaat maak je je die taal als vanzelf eigen. Dat vraagt wel investering in tijd. Wie gegrepen wordt door de rijkdom van symptomen in de geneeskunde en de mogelijkheden van de homeopathische middelen kent, zal de toewijding van alle homeopaten die hebben bijgedragen tot de vorming van het repertorium in hoge mate kunnen waarderen.
Link naar video: Introduction to homeopathy, the repertory and repertorising.
Link naar uitleg over deze video: Introduction to homeopathy, the repertory and repertorising.

Chronische ziekteleer

Chronische ziekten zijn een duurzame verstoring van de in de oorsprong gezonde fysiologie. Hahnemann begreep dat het langdurig onderdrukken van ziektesymptomen kon leiden tot een steeds diepere beschadiging van de basale systemen van het menselijk organisme: De verschillende wijzen waarop een mens chronische ziekteprocessen ontwikkelt worden benoemd in de leer van de miasma's. Inzicht in de miasma's geeft inzicht in ziekten en de mogelijkheid tot behandeling hiervan.

Om het onderliggende miasma vast te stellen word je op de HvNA gesensibiliseert in het waarnemen van specifieke symptomen. Om chronisch zieken te kunnen behandelen is het belangrijk voor een klassiek homeopaat een gedegen kennis van de miasma’s te hebben.

Introductie klassieke homeopathie vakopleiding HvNA

Over het algemeen wordt een homeopaat geassocieerd met de homeopathische middelen die hij of zij voorschrijft; krijgt iemand Phosphorus C30 of Ipecacuanha LM5 dan is deze persoon onder 'homeopathische behandeling'.

Hoewel het onmiskenbaar is dat de gepotentieërde geneesmiddelen een zeer wezenlijk en invloedrijk onderdeel uitmaken van de homeopathische behandeling, heeft de klassieke homeopathie zoals deze door zijn grondlegger Samuel Hahnemann ontwikkeld is van meet af aan een methodische grondslag gehad.

Een klassiek homeopaat zal dus niet uitsluitend kennis van de geneesmiddelen dienen te bezitten maar zal bovenal een praktisch toepasbare methode moeten beheersen. Door op een goede wijze praktijk te voeren zal hij of zij zich als homeopaat kunnen waarmaken. De methodische aanwijzingen uit 'het Organon' geschreven door Samuel Hahneman, (1755-1843) de grondlegger van de homeopathie, maken de homeopathische scholing tot een al bijna tweehonderd jaar oude blauwdruk voor een beroepsopleiding!

Als student word je vooral vertrouwd gemaakt met de dagelijkse praktijk van ziekte.

Lees meer over de opleiding klassieke homeopathie.

Daarom kunnen de lessen klassieke homeopathie in de propedeuse tevens als grondslag dienen voor andere natuurgeneeskundige vakken aan de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen te Arnhem. Je gaat een ervaringsweg om je de genezende mogelijkheden van de natuurgeneeskunde in het algemeen, en de homeopathie in het bijzonder, eigen te maken. Praktisch betekent dit dat de lesstof zoveel mogelijk in casuïstiek en praktijksituaties aangeboden wordt en dat de theorie hieruit zal worden opgelicht.

Met het opleiden in de methode wil de vakopleiding studenten het houvast, zelfvertrouwen en een professionele identiteit met betrekking tot het therapeutisch handelen geven; een identiteit die de toetsing van de praktijk kan doorstaan.

De homeopathische traditie staat van oudsher voor een functionele benadering:

"De hoogste en enige roeping van de arts is zieke mensen beter  te maken, wat men genezen, 'helen', noemt".

Samuel Hahnemann: Organon der geneeskunst, § 1.

Toch lijkt het ons goed om  waar mogelijk,  praktische aanwijzingen te voorzien van een mogelijke uitleg. Hiermee kan je in de toekomst inzichtelijk en rationeel praktijk voeren. Ook al is het niet het belangrijkste streven in de homeopathie, homeopaten dienen zich toch ook met hun eigen grondslagen te kunnen presenteren.

De klassieke homeopathie is van oudsher een beeldvormende methode. Zij werkt volgens andere principes dan die gangbaar zijn in de geneeskunde. Hoewel er voortdurend naar gestreefd is recht te doen aan de reguliere geneeskunde en samenwerking voorgestaan wordt, hebben we ook gemeend de eigen identiteit van de klassiek homeopathische methode (en van vele alternatieve stromingen) met een zeker zelfbewustzijn neer te moeten zetten.

HVNA Klassiek homeopathie middelenOvereenkomstig de fenomenologische grondslag van de homeopathie hebben we geprobeerd om dit ‘anders’ zijn zoveel mogelijk aan het concrete en praktische werk met homeopathische middelen te illustreren.*

 

 

 

De opleiding is opgesplitst in twee delen.

A.    Een-jarige propaedeuse, waarin de klassieke homeopathie geïntroduceerd wordt en de basis van de methodiek geoefend wordt. Hier fungeert acute problematiek als oefenveld.

B.   De vakopleiding, waarin  de constitutionele behandeling, (de grote bijdrage van de klassieke homeopathie aan de geneeskunde!), dient tot het oefen en eigen maken van de noodzakelijke vaardigheden en competenties. De syllabus bij de opleiding levert het achtergrondmateriaal waarmee de klassiek homeopaat in de praktijk van praktische handvatten wordt voorzien. Hierin zul je methodische en praktische informatie aantreffen.

Aan het einde van de vakopleiding ben je als student aan de hand van casuïstiek en praktijkervaring stapsgewijs in de diversiteit van de constitutionele behandeling binnen gevoerd.

Binnen de HvNA is er voor gekozen om de therapeutische ontwikkeling van de student een centrale plaats te geven in het leerplan. Voor de vakopleiding homeopathie betekent dit dat de therapeutische vaardigheden integraal met de homeopathische vorming tot verschijning moeten kunnen komen. In Goethe's fenomenologische methode met haar participerende grondhouding menen we de brug gevonden te hebben tussen het vak klassieke homeopathie en de specifiek therapeutische vakken.

Met name door de relatie tussen de fenomenologie en het Organon word je, op basis van deze fenomenologie, expliciet de mogelijkheid geboden je ook als mens binnen het vak klassieke homeopathie tot therapeut te ontwikkelen. We hopen dat met hulp van  de therapeutische deugden: onbevangen waarnemen, participerende beeldvorming, empathische oordeelsvorming en dienstbaar handelen de toon kunnen gaan zetten voor wat in de toekomst onder een klassiek homeopaat (en natuurgeneeskundige) verstaan wordt.

* Een meer theoretische of filosofische verantwoording is te vinden in de syllabus van de HvNA: Inleiding in de alternatieve geneeswijzen, een  filosofische en methodische verantwoording achter een opleiding in de natuurgeneeswijzen'. Deze krijgen in de lessen therapeutische vorming een vervolg. Didactisch gezien valt deze syllabus niet los te zien van deze verantwoording en deze lessen.Email facebook twitter LinkedIn