Uitdagende toekomst Herfst Hbo-niveau Inspirerende studie

Uitdagende toekomst

Herfst

Hbo-niveau

Schrijf je in voor de open dagen

Lees meer...

Inspirerende studie

Medische vakken

De medische vakken zijn in de 5-jarige opleiding geïntegreerd binnen de opleiding.

 • Het 1e t/m 3e jaar zijn de colleges anatomie/fysiologie.
 • Het 2e t/m 5e jaar pathologie, psychopathologie en farmacologie.

 De einddoelen medische basiskennis per vak:

 

Functionele Anatomie en fysiologie:

De student kan:

 • met behulp van anatomie in vivo de ligging van organen, structuren op het eigen lichaam en op het lichaam van een ander vaststellen;
 • een overzicht geven van de normale bouw en het func­tione­ren van de mens (cellen, basisweefsels, organen en or­gaansystemen) en kan deze in grote lijnen be­schrijven, voorzover dit relevant is voor het analy­seren en begrij­pen van klinische en bio­medische problematiek;
 • de belangrijkste anatomische systemen op macro- en micro­niveau globaal beschrijven naar vorm, ligging, bouw en functie en de morfologische en functionele samenhangen tussen de belangrijkste anatomische systemen schematisch weergeven;
 • beschrijven op welke wijze biochemische, fysische en fysiologische processen een rol spelen bij de energie be­hoefte en het functioneren van het levend orga­nisme;
 • de fysiologische processen, noodzakelijk voor het begrip van de pathofysiologische inzichten van de reguliere geneeskunde beschrijven;
 • beredeneerd onderscheid maken tussen normaal en abnormaal functioneren van een orgaan(systeem);
 • de belangrijkste anatomische structuren in medi­sche terminologie beschrijven, om:
  • medische literatuur te kunnen lezen en be­grij­pen;     
  • medische informatie van reguliere (huis)art­sen, specia­listen, röntgen verslagen en la­boratori­um-uitslagen, e.d. te lezen en te interpre­teren;
  • patiënten, collegae, en regulier (para)medi­ci in­zicht te geven in en verslag uit te brengen over de medische situatie van de patiënt.

 Pathologie:

De student kan:

 • de belangrijkste ziekteprocessen benoemen en in hoofdlij­nen beschrijven;
 • de wijze waarop het organisme reageert bij desin­tegratie (b.v. celschade, wondgenezing, ontstek­ing, immunopatholo­gie, circulatiestoornissen en nieuwvor­mingen) herkennen en de factoren die op het verloop van deze reacties van invloed zijn be­schr­ijven;
 • de belangrijkste klachten, symptomen en verschijn­selen die kunnen wijzen op storingen op het gebied van de tracti herkennen, en de onderliggende pa­tho­fysiologische mechanismen beschrijven;
 • verschillende reguliere methoden van diagnostiek en (farmaco-)therapeutische behandeling van boven­ge­noemde aandoeningen beschrijven;
 • symptomen en verschijnselen die kunnen wijzen op medisch-risicodragende situaties herkennen:
  • typisch/niet typisch voor het betreffende ziek­te­beeld;
  • acuut/niet acuut;
  • directe behandeling behoevend/geen directe behande­ling behoevend;
  • “niet-pluis”, noodzakelijk om door te sturen naar de reguliere gezondheidszorg
  • “pluis”, zelf te behandelen, niet noodzakelijk door te sturen
  • pathologie bespreken met patiënten, (para)medici, colle­ga-therapeuten en andere disciplines.

 Psychopathologie:

De student kan:

 • verschillende psychiatrische aandoeningen in de bijbeho­rende terminologie beschrijven
 • verschillende psychiatrische aandoeningen bij de patiënt herkennen.


Email facebook twitter LinkedIn